کانکس نگهبانی پانلی

کانکس نگهبانی پانلی محیط مناسبی برای نگهبان دارد و از لحاظ عایق بسیار قوی میباشد.
کانکس نگهبانی پانلی بیشتر برای پارکها، ورودی مجتمع های تجاری بزرگ، ورودی پلیس راه و …. کاربرد دارد .