تنظیمات عنوان صفحه و ویژگی ها

  • ۳ پوسته عنوان: چپ / راست / وسط

  • فعال / غیر فعال کردن

  • عنوان صفحه پنهان، استفاده از هدر فانتزی و یا تصاویر به صورت خودکار (به صورت فردی در هر صفحه)

پوسته عنوان صفحه

Page title layouts