تولید کننده لورم ایپسوم فارسی لورم ایپسوم یا طرح‌نما  به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

دکمه بزرگ

دریافت تنظیمات

VC Element: “Button”

Caption: Big button

Link URL: http://example.com

Open link in: New window

Style: Big button

Button color: Accent color

Animation: Scale

Icon: [leave empty]

Icon align: Left

تولید کننده لورم ایپسوم فارسی لورم ایپسوم یا طرح‌نما  به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

دکمه بزرگ

دریافت تنظیمات

VC Element: “Button”

Caption: Big button

Link URL: http://example.com

Open link in: New window

Style: Big button

Button color: Berry

Animation: Scale

Icon: <i class=”fa fa-rocket”></i>

Icon align: Left

تولید کننده لورم ایپسوم فارسی لورم ایپسوم یا طرح‌نما  به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

دکمه بزرگ

دریافت تنظیمات

VC Element: “Button”

Caption: Big button

Link URL: http://example.com

Open link in: New window

Style: Big button

Button color: Green

Animation: Scale

Icon: <i class=”fa fa-envelope”></i>

Icon align: Right

تولید کننده لورم ایپسوم فارسی لورم ایپسوم یا طرح‌نما  به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

دکمه متوسط

تولید کننده لورم ایپسوم فارسی لورم ایپسوم یا طرح‌نما  به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

دکمه متوسط

دریافت تنظیمات

VC Element: “Button”

Caption: Medium button

Link URL: http://example.com

Open link in: New window

Style: Medium button

Button color: Blue

Animation: Scale

Icon: <i class=”fa fa-shopping-cart”></i>

Icon align: Left

تولید کننده لورم ایپسوم فارسی لورم ایپسوم یا طرح‌نما  به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

دکمه متوسط

تولید کننده لورم ایپسوم فارسی لورم ایپسوم یا طرح‌نما  به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید>

دکمه کوچک

تولید کننده لورم ایپسوم فارسی لورم ایپسوم یا طرح‌نما  به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

دکمه کوچک

دریافت تنظیمات

VC Element: “Button”

Caption: Small button

Link URL: http://example.com

Open link in: New window

Style: Small button

Button color: Yellow

Animation: Scale

Icon: <i class=”fa fa-coffee”></i>

Icon align: Left

تولید کننده لورم ایپسوم فارسی لورم ایپسوم یا طرح‌نما  به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

دکمه کوچک

دریافت تنظیمات

[dt_button size="big" animation="none" color="red" link="" target_blank="true"] Red [/dt_button]

[dt_button size="big" animation="none" color="berry" link="" target_blank="true"] Berry [/dt_button]

[dt_button size="big" animation="none" color="pink" link="" target_blank="true"] Pink [/dt_button]

[dt_button size="big" animation="none" color="orange" link="" target_blank="true"] Orang e[/dt_button]

[dt_button size="big" animation="none" color="yellow" link="" target_blank="true"] Yellow [/dt_button]

دریافت تنظیمات

[dt_button size="big" animation="none" color="violet" link="" target_blank="true"] Violet [/dt_button]

[dt_button size="big" animation="none" color="blue" link="" target_blank="true"] Blue [/dt_button]

[dt_button size="big" animation="none" color="dark_blue" link="" target_blank="true"] Dark_blue [/dt_button]

[dt_button size="big" animation="none" color="green" link="" target_blank="true"] Green [/dt_button]

[dt_button size="big" animation="none" color="dark_green" link="" target_blank="true"] Dark_green [/dt_button]

دریافت تنظیمات

[dt_button size="big" animation="none" color="black" link="" target_blank="true"] Black [/dt_button]

[dt_button size="big" animation="none" color="grey" link="" target_blank="true"] Grey [/dt_button]

[dt_button size="big" animation="none" color="white" link="" target_blank="true"] White [/dt_button]

[dt_button size="big" animation="none" color="accent" link="" target_blank="true"] Default [/dt_button]

[dt_button size="link" animation="none" color="accent" link="" target_blank="true"] Link [/dt_button]