پیشرفت میله سبک ۱ (از ویژوال آهنگساز)

توسعه دهنده 90%
طراحی ۸۰%
بازاریابی ۷۰%
عکاسی ۶۰%
توسعه دهنده 90%
طراحی ۸۰%
بازاریابی ۷۰%
عکاسی ۶۰%
توسعه دهنده 90%
طراحی ۸۰%
بازاریابی ۷۰%
عکاسی ۶۰%
توسعه دهنده 90%
طراحی ۸۰%
بازاریابی ۷۰%
عکاسی ۶۰%
عکاسی 90%
طراحی ۸۰%
بازاریابی ۷۰%
عکاسی ۶۰%
توسعه دهنده 90%
طراحی ۸۰%
بازاریابی ۷۰%
عکاسی ۶۰%

دریافت تنظیمات

VC Element: “Progress Bar”

Graphic values: 90|Development
80|Design….

Units: %, px, points

Bar color: Select color from list or set custom background color

Options: Add Stripes, Add animation.

پیشرفت میله سبک ۲ (کوتاه متن)

طراحی ۱۰۰%
بازاریابی ۸۰%
برنامه نویسی ۷۲%
عکاسی ۶۵%
مد ۴۰%

دریافت تنظیمات

[dt_progress_bars show_percentage="true / false"]

[dt_progress_bar title="TITLE" color="#ffffff" percentage="90" /]

[dt_progress_bar title="TITLE" color="#ffffff" percentage="80" /]

[dt_progress_bar title="TITLE" color="#ffffff" percentage="70" /]

[/dt_progress_bars]