محصولات با SKU ها ۵ ستون

[products skus=”06482,53480, 74290, 7903, 37800″ columns=”5″]

محصولات با SKU ها ۴ ستون

[products skus=”66782,453095,53480,88903″ columns=”4″]

محصولات با SKU ها ۳ ستون

[products skus=”35624,02068,90035,90043,43607,40075″ columns=”3″]

[products skus="66782,453095,53480,88903" columns="4" per_page="12" orderby="date" order="desc"]

به کجا برای دریافت محصول SKU

sku-01
sku-01