دسته بندی محصولات داخلی و طراحی“، ۵ ستون

[product_category category=”category-3″ per_page=”5″ columns=”5″ orderby=”date” order=”desc”]

دسته بندی محصولات داخلی و طراحی“، ۴ ستون

[product_category category=”category-2″ per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”date” order=”desc”]

دسته بندی محصولات داخلی و طراحی“، ۳ ستون

[product_category category=”category-1″ per_page=”3″ columns=”3″ orderby=”date” order=”desc”]

نحو کوتاه

[product_category category="slug-1,slug-2,slug-3" per_page="9" columns="3" orderby="date" order="desc"]

که در آن برای پیدا کردن رده مثل حلزون حرکت کردن

slug