ارائه آخرین (جدید) محصولات ۵ ستون

[recent_products per_page=”5″ columns=”5″ orderby=”date” order=”desc”]

ارائه آخرین (جدید) محصولات ۴ ستون

[recent_products per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”date” order=”desc”]

ارائه آخرین (جدید) محصولات ۳ ستون

[recent_products per_page=”3″ columns=”3″ orderby=”date” order=”desc”]

نحو کوتاه

[recent_products per_page="5" columns="5" orderby="date" order="desc"]