چرا برای کانکس به مجوز نیاز نیست

چرا برای کانکس به مجوز نیاز نیست