موارد استفاده از انواع کانکس نگهبانی

در ادامه توضیحات خواهیم گفت کانکس نگهبانی با توجه به نوع و ابعاد آن در کجا کاربرد دارد.
• استفاده از كيوسک نگهبانی به عنوان دفتر خدماتی عرضه بلیت یا کارت های اعتباری در سطح شهر
• استفاده از كيوسک نگهبانی در داخل فضاهای بسته یا آپارتمان های سازمانی و مناطقی که مجوز ساخت ندارد
• استفاده از كيوسک نگهبانی در ابتدای محله های که جهت عبور و مرور نیاز به برگه یا کارت ورود است
• استفاده از كيوسک نگهبانی در مناطق سردسیر و مکانهایی که ساخت بنا برای نگهبان مشکل است