موارد استفاده از کانکس دو طبقه

• ساخت کانکس دو طبقه استفاده در باغ ها و زمین های کشاورزی و باغچه های شخصی که کانکس دوطبقه فضای کمتری را اشغال می کند .
• ساخت کانکس دو طبقه استفاده در پروژه های عمرانی و تجهیز کارگاه که با کمبود مکان مواجه هستند کانکس دوطبقه کارگاهی بهترین گزینه جهت اسکان کارگران و مهندسین گرامی می باشد .
• ساخت کانکس دو طبقه استفاده در زمین های تجاری و صنعتی جهت انبار و خرید و فروش کالا که اغلب طبقه اول به عنوان فروشگاه و طبقه دوم به عنوان انبار کاربرد دارد .
• ساخت کانکس دو طبقه پیش ساخته را میتوان به عنوان اضافه بنا در ساختمان های بلند استفاده کرد .