کانکس انباری پشت بام | فروش کانکس | مدرن کانتین

 

ازکانکس انباری پشت بام در ساختمان های اداری می توان به عنوان فضایی برای فعالیت کارمندان یا تیم پشتیبانی استفاده کرد. در آپارتمان های مسکونی از کانکس انباری پشت بام به عنوان اتاق سرایداری یا کانکس انباری برای ساکنین مورد استفااده قرار میگیرد.